BCSDN raspisuje Poziv za istraživačke grantove za angažovanje privatnog sektora u promociji građanskog prostora

Naziv donatora

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva

Rok za prijavu na konkurs

25.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.500 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Zajedničke prednosti otvorenog građanskog prostora – vladavina prava, odgovorno upravljanje i građanske slobode – zahtevaju kolektivnu odgovornost širokog spektra zainteresovanih strana. Ovaj poziv podržava aktere civilnog društva na Balkanu u istraživanju potencijala privatnog sektora u jačanju i promovisanju građanskog prostora, istraživanju u kojoj meri su akteri iz privatnog sektora odgovorni i poštuju ljudska prava, prikupljanju dokaza o trenutnoj praksi i naučenim lekcijama i identifikovanju potencijalnih puteva za efikasnu koordinaciju i/ili saradnju. BCSDN prihvata predloge istraživanja od aktera civilnog društva na Balkanu na temu angažovanja OCD-a i privatnog sektora. Sprovođenje istraživanja od interesa treba da se kreće u okviru sledeća dva pravca: 1. Saradnja OCD i privatnog sektora (npr. primeri uspešnih partnerstava između OCD i privatnog sektora; izazovi, pokretači i prepreke za takva partnerstva; dobre prakse i praktične strategije za OCD i/ili preduzeća, itd.) 2. Odgovornost privatnog sektora/korporacije (npr. praćenje konkretnih projekata ili bilo kakvog angažmana privatnog sektora kako bi se osiguralo da se poštuju ljudska prava, dobrobit zajednica i/ili zaštita životne sredine, praćenje napada na aktiviste/branioce ljudskih prava). Ovaj poziv je otvoren za OCD/think-tank na Balkanu sa interesovanjem za i/ili iskustvom na temu angažovanja OCD-privatnog sektora i iskustvom u sprovođenju istraživanja. Da biste učestvovali, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: Registracioni dokument izdat od strane relevantnog javnog subjekta/organizacije, u skladu sa zakonodavstvom u zemlji osnivanja OCD; Organizacioni portfolio ibiografije istraživača koji će biti angažovani; Predlog istraživanja (uključujući nacrt metodologije za istraživanje, radni vremenski okvir i budžet). Prijave treba pisati samo na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose elektronskim putem na: ekecutiveoffice@balkancsd.net sa temom: Application for the Call for Research Proposals (CSO-PSE).