Četrnaesti javni konkurs Agencije za sprečavanje korupcije

Naziv donatora

Agencija za sprečavanje korupcije

Rok za prijavu na konkurs

25.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 2.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Borba protiv korupcije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Da bi predlozi projekata bili uzeti u razmatranje potrebno je da potiču od podnosilaca: koji su stekli status udruženja prema Zakonu o udruženjima (“Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11 i 44/2018) i koji su upisani u registar nadležnog organa; čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije, odnosno koji imaju iskustva u implementaciji projekata iz oblasti prevencije korupcije; koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici; koji su podneli predloge projekata u konkursom predviđenom roku; koji su podneli predloge projekata na predviđenom obrascu, sa potrebnom pratećom dokumentacijom; koji su prijavili samo jedan predlog projekta na konkurs za dodelu finansijskih sredstava. LISTA OBAVEZNE DOKUMENTACIJE PREDLOGA PROJEKTA 1. Formular predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overen pečatom udruženja; 2. Formular budžeta projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overen pečatom udruženja, kao i Formular narativnog budžeta, gde su budžetske stavke detaljnije opisane; 3. Izjava podnosioca predloga projekta potpisana od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overena pečatom udruženja kojom se izjavljuje da su informacije u predlogu projekta tačne, da podnosilac predloga projekta ispunjava sve uslove iz konkursne dokumentacije da učestvuje u realizaciji projekta i da podnosilac predloga projekta i osobe predviđene za realizaciju projekta imaju profesionalne kompetencije i navedene kvalifikacije (koja je sastavni deo formulara predloga projekta); 4. Statut udruženja overen pečatom udruženja, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se projekat realizuje); 5. Interni akt o antikorupcijskoj politici; 6. Biografije zastupnika udruženja/ovlašćenog lica udruženja koje je podnosilac projekta; 7. Biografije članova projektnog tima.

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju u štampanoj verziji u zapečaćenoj koverti preporučenom pošiljkom ili predajom na pisarnici Agencije na sledećoj adresi: Agencija za sprečavanje korupcije Carice Milice 1 11 000 Beograd