Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Inicijativa Za Inkluziju – Otvoren Poziv Za Podnošenje Predloga Projekata

Naziv donatora

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Rok za prijavu na konkurs

14.06.2019

do 15:00

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

150.000 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Prijave – koncepti projekata moraju biti dostavljeni na srpskom jeziku, isključivo na formularu priloženom kao Aneks 1 (Formular za prijavljivanje) ovog uputstva, i to original i 1 kopija, u formatu A4, svaka vezana i jasno označena kao "original" i "kopija" (u dve posebne koverte). Takođe se mora podneti elektronska verzija koncepta, na CD-u. CD sa elektronskom verzijom koncepta šalje se zajedno sa primercima na papiru, u zapečaćenoj koverti. CD mora da sadrži dokument koji je isti kao i onaj koji se šalje na papiru. Rukom pisani koncepti neće biti prihvaćeni. Kontrolna lista i Izjava vodećeg podnosioca projektnog koncepta moraju se posebno spojiti i priložiti u koverti. se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti preporučenom poštom, privatnom kurirskom službom ili ručnom dostavom na dole navedenu adresu: Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22 / VIII, 11000 Beograd. Koverat treba da sadrži i naziv vodećeg podnosioca predloga projekta i sledeći tekst: Inicijativa za inkluziju faza 2 - "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava" - NE OTVARATI PRE ZVANIČNE SEDNICE ZA OTVARANJE KONCEPATA PROJEKATA. Koncepti projekta koji se pošalju nekim drugim sredstvom (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili koji se dostave na drugu adresu, neće biti uzeti u razmatranje.