Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Inicijative za podizanje svesti o borbi protiv korupcije

Naziv donatora

Regionalna Antikorupcijska Inicijativa - RAI

Rok za prijavu na konkurs

30.11.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 7.000 do 9.500 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Borba protiv korupcije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 8 do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Potrebno je najmanje 20% sufinansiranja od strane aplikanta. Organizacija koja je glavni aplikant i podnosilac prijave mora imati najmanje pet godina iskustva (od datuma poziva za zatvaranje predloga) u oblasti dobrog upravljanja, antikorupcijskih napora, zagovaranja, rada sa javnim i privatnim sektorom. Podnosilac prijave (i partner(i)) treba da imaju najmanje jednog zaposlenog. Predlog projekta se sastoji od ukupno deset (10) Aneksa, i to: • Aneks 1 – Obrazac predloga projekta uključujući vremenski okvir implementacije (dostavljen obrazac) • Aneks 2 – Budžet projekta sa obrazloženjem (dostavljen šablon) • Aneks 3: Pismo o namerama sa naznačenim iznosom sufinansiranja, potpisano od ovlašćenog predstavnika OCD (dostavljen šablon); • Aneks 4: Pismo(a) obaveze potpisana između glavnog podnosioca prijave i partnerske OCD da uspostavljaju partnerstvo za implementaciju projekta (ako je relevantno); • Aneks 5: Pismo(a) obaveze za formiranje OCD-javno-privatnog partnerstva za svrhu implementacije projektakoje je potpisala relevantna OCD/javna institucija/privatni sektor predstavnici; • Aneks 6: Kopija registracije podnosioca prijave i drugih partnera (ako je relevantno); • Prilog 7: Izvod iz registra OCD – za podnosioca prijave i druge partnere (ukoliko je relevantno) navodeći da je OCD trenutno aktivna, izdato od strane relevantnog organa; • Prilog 8: Kopija finansijskih izveštaja (bilans uspeha i bilans stanja) za 2020. godinu sertifikovan od strane sertifikovanog računovođe za podnosioca zahteva i sve druge partnere (ako je relevantno); • Aneks 9: Potvrda Poreske uprave (ili nadležnog organa) o plaćenom porezu i doprinosima sa overenim spiskom zaposlenih (ne starijim od dva meseca od datum prijave na ovaj poziv) za podnosioca prijave i partnere (ako je relevantno); • Prilog 10: Poreska potvrda o izmirenim obavezama – direktni i indirektni porezi (ne stariji od dva meseca od dana prijave na ovaj poziv); Predlozi projekata se pripremaju na engleskom jeziku. Samo aneksi izdati od strane relevantnih javnih vlasti u odgovarajućoj jurisdikciji biće prihvaćeni na drugom jeziku.

Kako se aplicira?

Kompletan predlog projekta dostavlja se u elektronskoj kopiji (zip folder) putem e-pošte na adresu: vacancy@rai-see.org. Samo kandidati koji budu izabrani za grant biće obavezni da pošalju dokumente u originalu pre potpisivanja ugovora o grantu.