Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

JAVNI KONKURS FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Rok za prijavu na konkurs

07.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 7.500.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

4 meseca

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, upisane u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Javnog konkursa. USLOVI UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU Podnosilac prijave učestvuje na Javnom konkursu, pod sledećim uslovima: 1. da ima sedište na teritoriji AP Vojvodine; 2. da je udruženje registrovano za program koji je predmet javnog rada; 3. da je u Agenciji za privredne registre registrovan najkasnije 60 dana pre dana objavljivanja Javnog konkursa; 4. da aplicira samo jednim projektom; 5. da angažuju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale NSZ na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), 6. da je udruženje ispunilo ranije ugovorne obaveze prema Sekretarijatu, NSZ ili lokalnoj samoupravi po javnim konkursima iz prethodnih godina, a ugovorna obaveza je istekla, kao i udruženje čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno izvršava. Podnosilac zahteva za sprovođenje javnog rada, kao izvođača javnog rada može angažovati, bez naknade, poslodavce iz privatnog ili javnog sektora. Pored navedenih uslova, Javnim konkursom mogu biti definisani i dodatni uslovi.

Kako se aplicira?

Podnosilac prijave na Javni konkurs podnosi: 1. popunjen obrazac prijave (preuzima se sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs); 2. fotokopiju rešenja nadležnog organa o upisu u registar; 3. OP obrazac; 4. fotokopiju Statuta koji dokazuje da je udruženje registrovano za program koji je predmet javnog rada, sa vidljivom overom APR-a; 5. fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju); 6. fotokopija licence za pružanje navedenih usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite, za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici - pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život - personalna asistencija i dr.) i 7. informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) - za poslodavca - izvođača javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada. Zahtev se podnosi isključivo na obrascu, koji se može preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i NSZ www.nsz.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom se dostavlja na adresu nadležne organizacione jedinice NSZ prema sedištu udruženja, lično ili putem pošte, u tri primerka.