Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

26.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 300.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Socijalna zaštita
  • Stanovanje
  • Obrazovanje
Ostalo
  • rodna ravnopravnost, zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Podnosilac prijave dostavlja: fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju, popunjen konkursni obrazac, kratak istorijat udruženja,dosadašnja iskustva u realizaciji sličnih programa.

Kako se aplicira?

Prijave za konkurs podnose se na preuzetim obrascima i sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti na adresu: pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost poloca, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom: „Konkurs za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja”