Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Konkurs Za Dodelu Bespovratnih Sredstava Za Podsticanje Sopstvenog Biznisa

Naziv donatora

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Rok za prijavu na konkurs

21.11.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 300.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Promocija biznis planova/poslovnih ideja

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Komisija procenjuje i vrednuje projekte udruženja građana/udruženja žena primenom sledećih kriterijuma, dodelom odgovarajućeg broja bodova: 1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 20 bodova); – postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova); – mogućnost razvijanja programa/projekta i njegova održivost (do 10 bodova); 2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa/projekta – doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (najviše 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta); – za oblast podsticaja razvoja preduzetničkih inicijativa žena za udruženja koja se bave promocijijom izabranih biznis planova/poslovnih ideja i osmišljavanje marketinške kampanje za plasiranje proizvoda ili usluga na tržište (putem reklama na televiziji/radiju, na društvenim mrežama, gostovanja na TV, izrada propagandnog materijala…). 3. Prema ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima (ukupno najviše 40 bodova) – procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima do 20 bodova); – visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 20 bodova).

Kako se aplicira?

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: – uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka), – Fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, – Fotokopiju rešenja o registraciji, – Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB), – Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje), – Biografiju koordinatora/ke projekta Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa“ sa naznakom Ne otvarati. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/ Neće se uzimati neblagovremene, nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao i prijave koje nisu predmet Konkursa.