konkurs
istekao

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021.godini

Naziv donatora

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Rok za prijavu na konkurs

01.11.2021

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 200 miliona dinara

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Mladi

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Realizacijom programa treba da budu ostvareni sledeći ciljevi: - smanjenje negativne migracije mladih; - podrška mladima iz ruralnih sredina za ostanak na selu; - motivacija mladih za ostanak u Srbiji.

Kako se konkuriše

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima: • Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom; • Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni. Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom; • Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom; • Obrazac izjave o drugim izvorima finansiranja. U slučaju sufinansiranja realizator programa je u obavezi da na propisanom obrascu dostavi Izjavu o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga programa i overenu pečatom udruženja; Obavezna dokumentacija dostavlja se i u elektronskoj formi. Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora ministarstvu dostavi: • izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena; • izjavu o nepostojanju sukoba interesa i • interni akt o antikorupcijskoj politici Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 01. novembra 2021. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napisati puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: konkurs@minbpd.gov.rs.