Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte podrške smanjenju negativnih migracija mladih u 2021.godini

Naziv donatora

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Rok za prijavu na konkurs

01.11.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 200 miliona dinara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Realizacijom programa treba da budu ostvareni sledeći ciljevi: - smanjenje negativne migracije mladih; - podrška mladima iz ruralnih sredina za ostanak na selu; - motivacija mladih za ostanak u Srbiji.

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima: • Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom; • Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni. Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom; • Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom; • Obrazac izjave o drugim izvorima finansiranja. U slučaju sufinansiranja realizator programa je u obavezi da na propisanom obrascu dostavi Izjavu o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga programa i overenu pečatom udruženja; Obavezna dokumentacija dostavlja se i u elektronskoj formi. Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora ministarstvu dostavi: • izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena; • izjavu o nepostojanju sukoba interesa i • interni akt o antikorupcijskoj politici Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 01. novembra 2021. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napisati puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte, na adresu: konkurs@minbpd.gov.rs.