Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROGRAMA NA STALNO OTVORENI KONKURS ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

02.11.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Ukupan iznos sredstava je 165.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Zaštitu prava osoba sa invaliditetom

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs , u delu Konkursi i na Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom i odštampanom primerku poštom preporučeno ili ličnom dostavom. Zajedno sa odštampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju aneksa, odnosno obrazaca na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 2. novembrom 2020. godine, u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26, Beograd