JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROGRAMA NA STALNO OTVORENI KONKURS ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

02.11.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Ukupan iznos sredstava je 165.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Zaštitu prava osoba sa invaliditetom

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs , u delu Konkursi i na Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom i odštampanom primerku poštom preporučeno ili ličnom dostavom. Zajedno sa odštampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju aneksa, odnosno obrazaca na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 2. novembrom 2020. godine, u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26, Beograd