Javni konkurs za sufinanisiranje potprojekta „Multikulturalizam na klik”

Naziv donatora

pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

Rok za prijavu na konkurs

25.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 700.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Na javni konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za organizaciju 8 nagradnih javnih konkursa u skladu sa sledećim uslovima: nagradni konkursi se raspisuju za podnošenje radova na odabrane teme iz oblasti multikulturalizma, tolerancije i očuvanja i promovisanja etničke raznolikosti i kulturnog identiteta nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica Vojvodine; nagradni konkursi su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine, od kojih su 4 namenjena učenicima osnovnih škola a 4 učenicima srednjih škola; nagradni konkursi su javni uz obavezu odabranog korisnika sredstava da pismenim putem (ili putem elektronske pošte) obavesti sve ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini o uslovima i rokovima konkursa; nagradni konkursi moraju biti realizovani u 2022. godini. • Podnosioci prijave na javni konkurs, uz prijavu, obavezno podnose i: detaljno razrađen plan potprojekta i opis aktivnosti; predlog dinamike realizacije aktivnosti u 2022. godini; predlog tema i forme radova koji će biti predmet nagradnih konkursa; predlog nagradnog fonda i forme nagrađivanja; predlog budžeta potprojekta; predlog modela saradnje sa Sekretarijatom u realizaciji potprojekta; zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija). Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs; Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;

Kako se aplicira?

Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata; Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 09. Februara 2022. godine u prostorijama Sekretarijata ili na: www.puma.vojvodina.gov.rs Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16 Sa naznakom: JAVNI KONKURSZA SUFINANISIRANJE POTPROJEKTA"MULTIKULTURALIZAM NA KLIK"