Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkus za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Rok za prijavu na konkurs

17.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Podržane ciljne grupe

  • Studenti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije. Uz prijavu na javni konkurs za dodelu dotacija, učesnik konkursa prilaže: 1) fotokopija statuta udruženja, u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, potpisana i overena od strane odgovornog lica uduženja; 2) program, odnosno deo programa studentskog udruženja, koji mora da obuhvati: (1) detaljan opis sadržaja programa, odnosno dela programa; (2) broj učesnika, organizatore programa i odgovorno lice za realizaciju programa; (3) dinamiku realizacije pojedinačnih programa; (4) detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama). Učesnik konkursa program, odnosno delove programa dostavlja na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekcija: Aktuelnosti – Obaveštenja ili sa portala e - Uprave. Ukoliko konkuriše za dodelu dotacija za više programa, odnosno delova programa, učesnik konkursa treba da popuni poseban obrazac prijave za svaki program, odnosno deo programa sa kojim konkuriše. Učesnik konkursa može da podnese prijave za najviše dva programa. Prijava i ostala dokumentacija moraju biti na srpskom jeziku.

Kako se aplicira?

Program, odnosno deo programa se dostavlja u dva pismena primerka i u elektronskom obliku (priložen snimljeni CD), preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Za javni konkurs“.