Javni Poziv Za Dodelu Sredstava Iz Budžetskog Fonda Za Unapređenje Energetske Efikasnosti

Naziv donatora

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Rok za prijavu na konkurs

02.12.2019

do 15 časova

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Unapređenje energetske efikasnost

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa internet stranici Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php i sadrži: – Kompletan tekst Javnog poziva, – Prilog 1 – Prijavni obrazac, – Prilog 1.1 – Prijavni obrazac za projekte modernizacije javnog osvetljenja, – Prilog 2 – Ctudija tehničko-ekonomske opravdanosti projekta, – Prilog 3 – Izjava o načinu finansiranja, – Prilog 4 – Upitnik za unos podataka u ISEM, – Prilog 5 – Elementi kriterijuma i način bodovanja po kriterijumima za ocenu projekata unapređenja energetske efikasnosti, – Prilog 6 – Kriterijumi minimalne energetske efikasnosti, – Prilog 7 – Uputstvo, – Prilog 8 – OPG obrasci za različite kategorije projekata. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Prijava na Javni poziv Budžetskog fonda JP 12/19– NE OTVARATI. na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22 – 26, 11000 Beograd – Savski Venac, Pak Broj 3306 Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave.