Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Poziv Za Podnošenje Predloga Projekata Koji Se Finansiraju U Okviru Programa Raspodele Investicionih Sredstava

Naziv donatora

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Rok za prijavu na konkurs

15.10.2019

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Predlozi projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2020. godinu, podnose se u pisanoj formi: 1. Na Obrascu 1 – za projekte koji se odnose na finansiranje projekata građenja, dogradnje, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije, i investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata (građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi). U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 1, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću imovinsko-pravnu dokumentaciju, projektno-tehničku dokumentaciju, kojom se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju; 2. Na Obrascu 2 – za projekte koji se odnose na finansiranje nabavke nove opreme i dobara, zamene dotrajale opreme, što obezbeđuje unapređenje uslova izvođenja nastave i boravka učenika i studenata kako u objektima za odvijanje nastave tako i u objektima za smeštaj i ishranu učenika i studenata. U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 2, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću tehničku dokumentaciju (samo ukoliko je to neophodno), detaljna specifikacija dobara i opreme i kopije kataloškog materijala, kojom se dokazuju odgovarajuće tehničke karakteristike, kapacitet, kvalitet i ostale neophodne karakteristike dobara i opreme, kao i realno procenjena tržišna vrednost dobara-opreme, čime se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju. Podnosilac predloga projekta, uz prijavu (Obrazac 1) dostavlja kopije dokumentacije kojom dokazuje tehničku spremnost predloženog projekta za realizaciju, koja podrazumeva dostavljanje dokumentacije propisane Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br.72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon), što u zavisnosti od vrste projekta podrazumeva dostavljanje kopija sledeće dokumentacije: A. Za projekte tekućeg održavanja objekata: kopiju Predmera i predračuna radova overenog od strane licenciranog projektanta za odgovarajuću vrstu radova; B. Za projekte investicionog održavanja objekata, odnosno projekte koji se izvode po osnovu Rešenja kojim se odobrava izvođenje radova iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji: kopiju Idejnog projekta koji sadrži tehnički opis radova i predmer i predračun radova za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i kopiju Rešenja kojim se odobrava izvođenje radova iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji; V. Za projekte koji podležu obavezi pribavljanja Građevinske dozvole: kopiju Građevinske dozvole, kopiju Predmera i predračuna radova iz Projekta za izvođenje radova, kopiju opštih tekstualnih, numeričkih i grafičkih sadržaja iz Projekta za izvođenje radova (kopiju projektnog zadatka, tehničkog opisa, karakterističnih osnova, preseka i fasada). Napomena: U postupku realizacije projekata obuhvaćenih Programom raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2020. godinu, ustanove su u obavezi da u saradnji sa organima lokalne samouprave ili drugih izvora obezbede finansijska sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejnih projekata, projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje, finansiranje svih uslova, saglasnosti, troškova priključaka i naknada za uređenje zemljišta), kao i da obezbede finansiranje usluga stručnog nadzora i tehničkog pregleda. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ne preuzima obaveze obezbeđenja finansijskih sredstava za ove namene. Predlozi projekata podnose se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, na adresu: 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26