Javni poziv za program sufinansiranja inovacija

Naziv donatora

Fond za inovacionu delatnost

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2021

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

300.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Privatizacija, biznis i druge usluge
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Podržane ciljne grupe

  • Privredna društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti: • Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva. Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način: • Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva. Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja. • Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji; • Podnosilac Prijave je privatno (najmanje 51% u privatnom vlasništvu) mikro, malo ili srednje preduzeće, osnovano u Srbiji skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu, isključujući novoosnovana pravna lica onako kako su definisana u skladu sa ovim zakonom; • Podnosilac Prijave je ostvario poslovni prihod u visini od najmanje 200.000 evra u prethodnoj ili tekućoj poslovnoj godini i posluje sa dobitkom.

Kako se aplicira?

Podnosioci prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost. Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju: • Izjava Podnosioca Prijave; • Poslovni plan; • Budžet projekta; • Prezentacija projekta*; • Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina). • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ - ESQ); • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku); • Finansijski izveštaji za prethodnu poslovnu godinu, gde je primenljivo. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost: (http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-jul-2021).