Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Rok za prijavu na konkurs

21.10.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 1.500.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
  • Ruralni razvoj

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

Krajnji rok za realizaciju aktivnosti je 31.03.2022. godine.

Posebni zahtevi donatora

Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom, a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registrepre 01.01.2017. godine. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU 1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca prijave; 2. čitko popunjen obrazac – „Lista članova udruženja” sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca prijave; 3. fotokopija lične karte odgovornog lica; 4. detaljan plan aktivnosti udruženja za 2021. godinu sa vremenskim okvirom ; 5. detaljan budžet plana aktivnosti udruženjaza 2021. godinu; 6. izjavu podnosioca prijave u kom Registru i pod kojim brojem je Udruženje registrovano, 7. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju; 8. potvrda banke o žiro računu udruženja i fotokopija kartona deponovanih potpisa (za račun banke); 9. uverenje Poreske uprave o tome da je podnosilac prijave izmirio poreske i druge javne dažbine zaključno sa 31.12.2020. godine; 10. fotokopija Statuta udruženja građana koju je overila Agencija za privredne registre; 11. izjava podnosioca prijave da po istom osnovu nije ostvario podsticaj od drugog davaoca sredstava, odnosno da ista namena sredstava nije predmet drugog postupka korišćenja podsticaja; 12. izjava podnosioca prijave o nepostojanju sukoba interesa 13. interni akt o antikorupcijskoj politici Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija.rar

Kako se aplicira?

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti POŠTOM NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad s naznakom „ KONKURS ZA DODELU ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE U ČIJEM SU DELOKRUGU POLJOPRIVREDNA AKTIVNOST I RURALNI RAZVOJ“ili možete dostaviti lično na pisarnici pokrajinskih organa Uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.