Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Dodelu Bespovratnih Sredstava Privrednim Društvima Za Kupovinu Opreme

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Rok za prijavu na konkurs

29.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

150.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Nabavka opreme (supply contract)

Oblast podrške

Ostalo
  • početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje privrednih društvava

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Kako se aplicira?

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA: 1) Prijava na propisanom obrascu, uredno popunjena, sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave (Izjava 1 i Izjava 2); 2) Finansijski izveštaji registrovani kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za prethodne dve godine poslovanja i konsolidovane finansijske izveštaje ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja, kao i analitička kartica grupe računa 20 i grupe računa 40 na dan 31.12.2018. godine (original ili kopija); 3) Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (original ili kopija); 4) Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija); 5) Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa (original); 6) Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original); 7) Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (original); 8) Uverenje izdato od mesno nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original); 9) Uverenje izdato od Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu privrednog društva da privredno društvo nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original); 10) Uverenje izdato od Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original); 11) Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja u trenutku podnošenja prijave za period od 12 meseci pre podnošenja prijave – https://portal.croso.gov.rs/. Dokumentacija koja se podnosi za stranog državljanina mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata. Sva dokumentacija ne sme da bude starija od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa. Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija. Prijave koje ne budu podnete na propisanom obrascu neće biti razmatrane. Dodatna dokumentacija može biti podneta kao prilog, uz obavezni propisani obrazac Prijave. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.