Konkurs Za Dodelu Bespovratnih Sredstava Privrednim Društvima Za Kupovinu Opreme

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Rok za prijavu na konkurs

29.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

150.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Nabavka opreme (supply contract)

Oblast podrške

Ostalo
  • početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje privrednih društvava

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Kako se aplicira?

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA: 1) Prijava na propisanom obrascu, uredno popunjena, sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave (Izjava 1 i Izjava 2); 2) Finansijski izveštaji registrovani kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za prethodne dve godine poslovanja i konsolidovane finansijske izveštaje ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja, kao i analitička kartica grupe računa 20 i grupe računa 40 na dan 31.12.2018. godine (original ili kopija); 3) Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (original ili kopija); 4) Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija); 5) Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa (original); 6) Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original); 7) Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (original); 8) Uverenje izdato od mesno nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original); 9) Uverenje izdato od Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu privrednog društva da privredno društvo nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original); 10) Uverenje izdato od Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original); 11) Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja u trenutku podnošenja prijave za period od 12 meseci pre podnošenja prijave – https://portal.croso.gov.rs/. Dokumentacija koja se podnosi za stranog državljanina mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata. Sva dokumentacija ne sme da bude starija od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa. Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija. Prijave koje ne budu podnete na propisanom obrascu neće biti razmatrane. Dodatna dokumentacija može biti podneta kao prilog, uz obavezni propisani obrazac Prijave. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.