Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini (udruženja)

Naziv donatora

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

60.000.000, 00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam
Ostalo
  • Promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima: 1) reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta; 2) ispunjenost ciljeva, odnosno uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma; 3) ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata; 4) održivost projekta; 5) obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo; 6) ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu. Zahtev za korišćenje sredstava i prilozi

Kako se aplicira?

Podnosilac zahteva dostavlja i sledeću dokumentaciju: – tabelarni prikaz budžeta projekta, – izjavu da sredstva za realizaciju projekta nisu već obezbeđena na drugi način (obrazac izjave 1), – izjavu o nepostojanju sukoba interesa (obrazac izjave 2), – interni akt o antikorupcijskoj politici, – statut podnosioca zahteva overen pečatom udruženja/zadužbine/fondacije, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se program realizuje, odnosno na oblast razvoja turizma i ugostiteljstva), – OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18). Karton deponovanih potpisa iz Uprave za trezor potrebno je dostaviti prilikom potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Obrazac zahteva , kao i obrasci izjava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministartva www.mtt.gov.rs. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje. Zahtev za korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva. Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon: 011/3139697.