Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 300.000 do 500.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
  • Vizuelna umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predmet konkursa su projekti iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture (godišnji programi galerija i izlagačkih prostora; samostalne i grupne izložbe i drugi autorski projekti; likovne kolonije i rezidencijalni programi; regionalna, evropska i međunarodna saradnja, i dr.). Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: Godišnji programi galerija i izlagačkih prostora: 500.000,00 dinara; Projekti koji uključuju do 3 umetnika/ profesionalaca iz oblasti kulture: 300.000,00 dinara; Ostali projekti: 400.000,00 dinara. Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Prijava za konkurs potrebno je da sadrži sledeću dokumentaciju: • Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture: www.kultura.gov.rs); • Kopija rešenja o registraciji kod nadležnog organa, u jednom primerku; • Opcionalno: vizuelna dokumentacija (katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanova i organizacija, i/ ili vizuelni materijali na CD-u); • Opcionalno: podaci o ustanovi („lična karta“ustanove – istorijat, vizija, misija, ciljevi, aktivnosti u proteklom periodu). Po potrebi, dostaviti i: • Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.); • Kopiju pozivnog pisma za projekte u oblasti međunarodne saradnje.

Kako se aplicira?

Prijava za konkurs se dostavlja u 4 primerka, uredno složena po navedenom redosledu. Prijave za konkurs dostavljaju se isključivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture za 2023. godinu “.