Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

06.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini - U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM Prioriteti konkursa su: 1. Projekti koji unapređuju kvalitet kulturnog života osoba sa invaliditetom (participativni projekti - projekti u kojima osobe sa invaliditetom imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i realizaciji, senzibilizacija javnosti u kulturi) 2. Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (profesionalizacija/edukacija kadrova organizacija osoba sa invaliditetom ili za potrebe osoba sa invaliditetom, saradnja i umrežavanje - sa stručnim ustanovama, organizacijama i pojedincima, edukacije zaposlenih u ustanovama kulture); 3. Projekti koji doprinose dostupnosti kulturnih sadržaja (mobilnost, pristupačnost programa ustanova kulture i dostupnost umetničkih dela - prevođenje, titlovanje, sinhronizacija, info table na Brajevom pismu i sl.); Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom: 1. Uredno popunjen konkursni Formular u 4 primerka (mogu se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs) i prateće izjave. 2. Kopiju rešenja o registraciji kod nadležnog organa, u jednom primerku, sem ako je reč o udruženju građana koje se izjavom br. 2 opredelilo da Ministarstvo izvod iz APR-a pribavi po službenoj dužnosti. Po potrebi, a zavisno od sadržine projekta, dostaviti i: 1. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.); 2. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje; 3. Dokaz o regulisanju autorskih prava. Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše