Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Rok za prijavu na konkurs

15.10.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

3.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Na Konkursu mogu da učestvuju udruženja mladih i udruženja za mlade koja svoju aktivnost realizuju na teritoriji AP Vojvodine i upisana su u registar kod nadležnog organa. Udruženja treba da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine. Da bi ostvarili pravo na dodelu sredstava, udruženja moraju biti upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Pored gore navedenih kriterijuma udruženje treba da zadovolji i sledeće kriterijume: a) da ima iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti politike za mlade b) da ima kapaciteta da formira kompletan tim stručnih konsultanata i predstavnika više udruženja koji imaju iskustvo u pisanju strateških dokumenata za mlade i pokrivaju sve oblasti nacionalne strategije. Projekat treba da obezbedi učešće mladih u izradi, donošenju i promociji akcionog plana, te da obuhvati sledeće aktivnosti: Sprovođenje istraživanja i prikupljanja podataka za potrebe izrade akcionog plana, realizaciju javne rasprave o nacrtu akcionog plana, izradu teksta akcionog plana; promociju akcionog plana mladima i široj javnosti.

Kako se aplicira?

POTREBNA DOKUMENTACIJA : 1. Aplikativni obrazac – prijava na konkurs; 2. Budžet projekta; 3. Rešenje o registraciji organizacije kod nadležnog organa (kopija); 4. Kopija obaveštenja MOS-a o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, sa datumom ne kasnijim od roka za dostavljanje prijave na konkurs; 5. Biografije koordinatora projekta i članova projektnog tima; 6. Dokaz o saradnji (protokol, sporazum i sl. – ukoliko se projekat realizuje u saradnji sa drugim organizacijama); 7. Dokaz o uplaćenoj pokrajinskoj administrativnoj taksi; 8. Najmanje jedna preporuka jedinice lokalne samouprave ili institucije od značaja za mlade sa teritorije AP Vojvodine; 9. Najmanje pet preporuka omladinskih organizacija, ili njihovih saveza sa teritorije AP Vojvodine; 10. Dokaz o relevantnom iskustvu na izradi strateških dokumenata u oblasti omladinske politike na teritoriji AP Vojvodine u prethodnih pet godina; 11. Materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije; 12. Disk koji sadrži skeniranu, ili drugačiju digitalnu formu svih dokumenata koji se dostavljaju u zahtevu. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Pokrajinske vlade radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine. Na poleđini koverte navesti podatke o podnosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu