Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Rok za prijavu na konkurs

15.10.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

3.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Na Konkursu mogu da učestvuju udruženja mladih i udruženja za mlade koja svoju aktivnost realizuju na teritoriji AP Vojvodine i upisana su u registar kod nadležnog organa. Udruženja treba da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine. Da bi ostvarili pravo na dodelu sredstava, udruženja moraju biti upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Pored gore navedenih kriterijuma udruženje treba da zadovolji i sledeće kriterijume: a) da ima iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti politike za mlade b) da ima kapaciteta da formira kompletan tim stručnih konsultanata i predstavnika više udruženja koji imaju iskustvo u pisanju strateških dokumenata za mlade i pokrivaju sve oblasti nacionalne strategije. Projekat treba da obezbedi učešće mladih u izradi, donošenju i promociji akcionog plana, te da obuhvati sledeće aktivnosti: Sprovođenje istraživanja i prikupljanja podataka za potrebe izrade akcionog plana, realizaciju javne rasprave o nacrtu akcionog plana, izradu teksta akcionog plana; promociju akcionog plana mladima i široj javnosti.

Kako se aplicira?

POTREBNA DOKUMENTACIJA : 1. Aplikativni obrazac – prijava na konkurs; 2. Budžet projekta; 3. Rešenje o registraciji organizacije kod nadležnog organa (kopija); 4. Kopija obaveštenja MOS-a o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, sa datumom ne kasnijim od roka za dostavljanje prijave na konkurs; 5. Biografije koordinatora projekta i članova projektnog tima; 6. Dokaz o saradnji (protokol, sporazum i sl. – ukoliko se projekat realizuje u saradnji sa drugim organizacijama); 7. Dokaz o uplaćenoj pokrajinskoj administrativnoj taksi; 8. Najmanje jedna preporuka jedinice lokalne samouprave ili institucije od značaja za mlade sa teritorije AP Vojvodine; 9. Najmanje pet preporuka omladinskih organizacija, ili njihovih saveza sa teritorije AP Vojvodine; 10. Dokaz o relevantnom iskustvu na izradi strateških dokumenata u oblasti omladinske politike na teritoriji AP Vojvodine u prethodnih pet godina; 11. Materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije; 12. Disk koji sadrži skeniranu, ili drugačiju digitalnu formu svih dokumenata koji se dostavljaju u zahtevu. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Pokrajinske vlade radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine. Na poleđini koverte navesti podatke o podnosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu