Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinskih politika

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Obrazovanje mladih; zapošljavanje mladih; zdravlje mladih i socijalna politika prema mladima; kultura i informisanje mladih; aktivizam i slobodno vreme mladih; volonterizam i mobilnost mladih; bezbednost mladih; zaštita životne sredine i održivi razvoj.

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga projekata mogu biti udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije, savezi, jedinice lokalne samouprave, kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne ustanove, druge ustanove i razvojne agencije jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine. Podnosilac zahteva mora da ima sedište na području AP Vojvodine i da raspolaže kapacitetima za realizaciju projekata.

Kako se aplicira?

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev). Prijave se dostavljaju u koverti sa naznakom „Prijava za Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.