Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji u 2023. godini, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i rezidencijalnih programa u oblasti kulture i umetnosti. Prioritet za finansiranje imaju: konferencije, seminari, radionice i drugi stručni skupovi, podržani od strane međunarodnih organizacija, mreža i inicijativa (npr. Otvoreni Balkan), ministarstava kulture, i drugih relevantnih međunarodnih partnera, koji doprinose razvoju stručnih kapaciteta kroz razmenu znanja i iskustava; projekti koji se realizuju u saradnji sa više inostranih partnera, pri čemu će prednost imati zemlje sa kojima Republika Srbija ima potpisane međunarodne ugovore o kulturnoj saradnji. Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Pravo učešća na konkursu nemaju amaterska udruženja i organizacije, niti fizička lica. Konkurs pokriva: međunarodne putne troškove dolaska eksperata/autora/ umetnika u Republiku Srbiju; troškove smeštaja/boravka eksperata/autora/umetnika u Republici Srbiji; troškove prevoda/titlovanja prezentacija na srpski jezik (isključivo za programe u kojima učestvuju podržani eksperti/autori/umetnici); troškove prevoda i publikovanja zbornika radova sa stručnog skupa; ostale troškove (npr. troškove snimanja i postprodukcije video materijala sa skupa).

Kako se aplicira?

Prijave za konkurs, uz kompletiranu konkursnu dokumentaciju, dostavljaju se: 1. elektronskim putem na imejl adresu: ms@kultura.gov.rs ( * u mejlu u delu “Subject” upisati naziv podnosica) kao i u istom roku (obavezno) i 2. poštom u dva (2) primerka, na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom „Konkurs - Međunarodna saradnja u oblasti kulture i umetnosti u 2023. godini“