Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2023. godinu

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2023. godini: Programi EU: - Kreativna Evropa - potprogram „Kultura“ - Programi prekogranične saradnje (IPA) - Dunavski transnacionalni program (DTP) - Jadransko-jonski transnacionalni program (ADRION) UNESKO Centralno-evropska inicijativa (CEI) Evropska kulturna fondacija (ECF) drugi međunarodni fondovi koji pružaju podršku projektima u oblasti kulture i umetnosti Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi (isključivo pravna lica) sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Učesnik konkursa je u obavezi da dostavi sledeća dokumenta koja čine sastavni deo konkursne dokumentacije, složena po navedenom redosledu: Uredno popunjen i overen obrazac prijave (popunjava pravno lice), preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture: www.kultura.gov.rs; Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda; Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.); Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu); Detaljan opis projekta; Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Ministarstva u 2023. godini; Biografije ključnih eksperata na projektu; Opciono - dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijal na digitalnom nosaču ili kao link do 1 MB - We Transfer, sa istekom bar 7 dana nakon završetka konkursa; Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) - podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta, koja je sastavni deo konkursnog obrasca; * isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom.

Kako se aplicira?

Prijave za konkurs dostavljaju se elektronskim putem na adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs (* u mejlu u delu “Subject” upisati naziv podnosica) kao i u istom roku (obavezno) i poštom – u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd sa naznakom za „Konkurs – Međunarodni fondovi 2023“