Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

01.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju galerije, ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem registrovanim na teritoriji Republike Srbije (isključivo pravna lica), koji imaju zaključen ugovor sa umetnikom ili prava za zastupanje kroz članstvo. Uz uredno popunjen i overen obrazac prijave (popunjava pravno lice), učesnik konkursa je obavezan da dostavi sledeća dokumenta koja čine sastavni deo konkursne dokumentacije: 1. Podatke o podnosiocu („lična kartaˮ i kratak pregled realizovanih aktivnosti organizacije u proteklom periodu); 2. Detaljan opis projekta; 3. Kratke biografije predloženih učesnika (autora/umetnika/eskperata); 4. Opciono - potpisana stručna recenzija (u navedenoj oblasti) – prednost će imati projekti koji imaju preporuku; 5. Detaljnu finansijsku projekciju budžeta - specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( %) / Word/ tabela priložena uz formular / 6. Dokumentaciju projekta (uvodne tekstove, fotografije, štampani materijal i/ili materijal na digitalnom nosaču); 7. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta, koja je sastavni deo konkursnog formulara. 8. Reference o prethodno realizovanim projektima iz ove oblasti. Konkurs pokriva: • izradu digitalnog rešenja projekta; • troškove prevoda/titlovanja na tri svetska jezika; • produkciju i digitalnu postprodukciju; • izradu uputstva za realizaciju projekta.

Kako se aplicira?

Prijave za Konkurs, uz kompletiranu konkursnu dokumentaciju, dostavljaju se elektronskim putem na adresu: digitalnopredstavljanje@kultura.gov.rs i poštom – u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini“