Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv Agencije za sprečavanje korupcije

Naziv donatora

Agencija za sprečavanje korupcije

Rok za prijavu na konkurs

11.04.2024

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 2.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Borba protiv korupcije, mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

LISTA OBAVEZNE DOKUMENTACIJE PREDLOGA PROJEKTA 1. Formular predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overen pečatom udruženja; 2. Formular budžeta projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overen pečatom udruženja, kao i Formular narativnog budžeta, gde su budžetske stavke detaljnije opisane; 3. Izjava podnosioca predloga projekta potpisana od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overena pečatom udruženja kojom se izjavljuje da su informacije u predlogu projekta tačne, da podnosilac predloga projekta ispunjava sve uslove iz konkursne dokumentacije da učestvuje u realizaciji projekta i da podnosilac predloga projekta i osobe predviđene za realizaciju projekta imaju profesionalne kompetencije i navedene kvalifikacije (koja je sastavni deo formulara predloga projekta); 4. Statut udruženja overen pečatom udruženja, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se projekat realizuje); 5. Interni akt o antikorupcijskoj politici; 6. Biografije zastupnika udruženja/ovlašćenog lica udruženja koje je podnosilac projekta ; 7. Biografije članova projektnog tima. Ukoliko udruženje prijavu podnosi u saradnji sa partnerskom organizacijom, potrebno je da prijava sadrži i sledeća dokumenta partnerske organizacije: 1. Statut udruženja overen pečatom udruženja, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se projekat realizuje); 2. Interni akt o antikorupcijskoj politici; 3. Izjava partnerske organizacije potpisana od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overena pečatom udruženja koja je sastavni deo formulara predloga projekta; 4. Biografije zastupnika udruženja/ovlašćenog lica partnerske organizacije .

Potrebna dokumentacija

ASK.rar

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju u štampanoj verziji u zapečaćenoj koverti preporučenom pošiljkom ili predajom na pisarnici Agencije na sledećoj adresi: Agencija za sprečavanje korupcije Carice Milice 1 11 000 Beograd Na koverti obavezno naznačiti podatke o pošiljaocu prijave (naziv udruženja i adresa), kao i „Prijava na konkurs za projekte OCD – ne otvarati pre isteka roka za konkurisanje”.