Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv na tender Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa

Naziv donatora

Crveni krst Srbije

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 5.700 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

  • Organizacije civilnog društva
  • Osobe starije od 65 godina
  • Osobe sa invaliditetom

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ želimo da nam ponudite najbolji predlog projekta koji će se baviti jednom od sledećih aktivnosti ili njihovom kombinacijom: Zagovaračke inicijative vezane za lokalne javne politike Pružanje osnovnih volonterskih usluga malog obima za starije osobe i osobe sa invaliditetom koje se mogu testirati i zatim dalje zagovarati (npr. aktivnosti podrške vezane za udaljena, ruralnih i teško dostupna područja) Priprema materijala za lokalni i nacionalni dijalog o javnoj politici, podizanje javne svesti i edukacija Podizanje svesti i edukativne aktivnosti na temu socijalne inkluzije starijih osoba i osoba sa invaliditetom, aktivnog starenja, volontiranja Inicijative za neformalno obrazovanje/celoživotno učenje u lokalnim zajednicama Kulturne aktivnosti uz učešće starijih osoba i osoba sa invaliditetom Prilagođavanje društvenog okruženja koje nije dostupno osobama sa invaliditetom kako bi se podržalo njihovo uključivanje na nivou zajednice Projekti koji se ne uklapaju u obrasce sa gornjeg spiska ali i dalje očigledno doprinose socijalnoj inkluziji starijih i osoba sa invaliditetom dalje mogu da budu predloženi i biće procenjeni zajedno sa ostalim predlozima, ali gornja lista aktivnosti sadrži one za koje se očekuje da budu glavni fokus mikro-projekata. Snažno se sugeriše da projektni predlozi budu zasnovani na aktivnom učešću starijih osoba i osoba sa invaliditetom u njihovoj realizaciji, kao i da budu rodno osetljivi kako bi se do maksimuma podigao njihov potencijal da se dostigne socijalno uključivanje starijih osoba iz različitih demografskih grupa.

Kako se aplicira?

Molimo da popunite Aplikacioni formular za mini-projekte, a gde ćete dati detaljan opis aktivnosti, budžet i plan rada. Ostala obavezna dokumenta (aplikacije bez ovih dokumenata smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane): Dokument koji potvrđuje pravni status organizacije Izvod iz Agencije za pravne registre Dokumenti koji potvrđuju finansijski kapacitet organizacije Završni obračuni organizacije za poslednje dve godine Dokaz o likvidnosti: potvrdu da račun organizacije nije bio u blokadi tokom poslednja 24 meseca.