Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga za međunarodne nevladine organizacije 2022

Naziv donatora

Ministarstvo spoljnih poslova Finske

Rok za prijavu na konkurs

30.11.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • rodna ravnopravnost, reproduktivna prava, bezbednost hrane,

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Međunarodna organizacija mora da ima: • Najmanje tri različite nacionalnosti zastupljene u njenim upravljačkim strukturama. • Operacije u više od dve zemlje. • Da je registrovana i/ili pravno sposobna najmanje dve godine. • Finansiranje iz najmanje jednog drugog izvora. Obrazac prijave i njegovi prilozi moraju biti napisani na engleskom jeziku. Ministarstvo spoljnih poslova će od onih međunarodnih organizacija, čiji predlozi najbolje ispunjavaju kriterijume nakon kvalitativne ocene prijava, zahtevati da dostave sledeću dokumentaciju koja se odnosi na organizaciju. Ovi dokumenti se smatraju minimalnim zahtevima. Stoga, nepodnošenje dokumenata će rezultirati odlukom o odbijanju granta. • Kopija dokumenta o registraciji MNVO. • Račun o sastavu upravljačke strukture MNVO (uključujući nacionalnost članova). • Zvanična pravila međunarodne organizacije (uključujući organizaciono upravljanje i strukture upravljanja, organizacione finansije i finansijsko upravljanje, procedure nabavke i revizije, strukture i procedure upravljanja organizacionim rizicima, procedure monitoringa i evaluacije organizacije). • Antikorupcijska politika MNVO. • Etički kodeks ponašanja Međunarodne organizacije.

Kako se aplicira?

Obrazac prijave i prilozi se dostavljaju Ministarstvu putem elektronske pošte. Prilozi uz prijavni formular: • Detaljan višegodišnji budžet za primenjeno finansiranje. Kandidati treba da navedu izvore finansiranja (npr. javni, privatni itd.). • Okvir rezultata koji prikazuje uticaj, ishod, rezultate uključujući jasno postavljene indikatore, ciljeve i pretpostavke (na osnovu upravljanja zasnovanog na rezultatima ili ekvivalentnog sistema). • Matrica rizika koja analizira rizike i strategije ublažavanja. • Poslednji godišnji izveštaj Međunarodne organizacije. • Revidirani finansijski izveštaji MNVO-a iz prošle finansijske godine. U slučaju da se prijava odnosi na osnovno finansiranje u okviru tematskih fokusnih oblasti 2 ili 3, podnosilac prijave treba da dostavi ove informacije za dve finansijske godine. • Strategija i budžet MNVO za tekuću godinu. Obrazac prijave i prilozi se šalju na sledeće e-mail adrese: ingo.um@formin.fi, i kirjaamo.UM@formin.fi.