Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za predloge projekata za kvalitet vazduha i zdravlje u zatvorenom

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

21.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci zahteva bi trebalo da predlože istraživačke akcije koje unapređuju razumevanje kvaliteta vazduha u zatvorenom i povezanih zdravstvenih i bezbednosnih pitanja i treba da uključuju sve sledeće aktivnosti: Identifikaciju i karakterizaciju izvora i puteva izlaganja i disperzije hemijskog i biološkog zagađenja vazduha u zatvorenom, npr. mikrobiomi i alergeni u zatvorenom vazduhu, virusni patogeni, hemikalije za domaćinstvo, biocidi u građevinskim materijalima, čestice, radon kao i zagađivači u nastajanju; Utvrđivanje razlika i načina interakcije između kvaliteta vazduha u zatvorenom i spoljašnjem prostoru na relevantnim i reprezentativnim lokacijama; Razvoj i primenu tehnologije koje omogućavaju isplativo praćenje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru (npr. Senzori za kvalitet vazduha) i korisnih sistema upozorenja; Razvoj i primenu sistema ispitivanja zasnovanih na efektima za otkrivanje sinergijskih efekata različitih biogenih čestica i supstanci, kao i dodatnih hemijskih supstanci kao što su isparljiva organska jedinjenja, uključujući in vitro i in vivo pristupe u odnosu na 3R; Identifikacija telesnih opterećenja koja proističu iz višestruko zagađujućih (stvarni život) izloženosti u zatvorenom i povezanih zdravstvenih efekata, sa posebnim fokusom na ranjive grupe stanovništva i osetljive životne faze; Sprovođenje studija o odgovoru na dozu kako bi se olakšalo postavljanje svrsishodnih standarda kvaliteta; Razvoj ekonomičnih, ekološki prihvatljivih i skalabilnih tehnologija za poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenom kako bi se smanjio teret bolesti; Pripremu smernica i materijala za obuku za intervencije, podržavanje promocije zdravlja i prevencije bolesti u različitim sektorima, npr. U građevinarstvu i transportu, i to u raznim društveno-ekonomskim uslovima; Dostava FAIR podataka i baza podataka strukturiranih tako da omoguće pristupačan pristup informacijama o izloženostima, izvorima i faktorima rizika.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).