Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji

Naziv donatora

Swiss Confederation

Rok za prijavu na konkurs

20.02.2019

23:59

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10,000 CHF (10 projekata) i 50,000 CHF (2 projekta)

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
  • Migracije
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • Jačanje i unapređenje socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Implementacija projekta počinje po potpisivanju ugovora koje je očekivano u martu 2019. godine. Projekat može da traje do 1. septembra 2019. godine

Posebni zahtevi donatora

Organizacije civilnog društva i omladinske organizacije, grupe i kancelarije za mlade treba da doprinesu ostvarivanju pomenutog rezultata kroz implementaciju projekta u okviru jednog od sledeća dva klastera:  Klaster A: Kvalitetno organizovanje i provođenje slobodnog vremena za migrantsku populaciju u prihvatnim i centrima za azil od strane nevladinih organizacija; i programi podrške za mlade i migrantsku omladinu od strane omladinskih organizacija, grupa i Kancelarija za mlade u ciljanim opštinama.  Klaster B: Pružanje usluga podrške i zaštite migrantima u ranjivom položaju, uključujući maloletne migrante i decu bez pratnje, žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima i drugim ranjivim kategorijama korisnika. Osnovni cilj aktivnosti treba da bude uspostavljanje i pružanje odgovarajuće i kvalitetne podrške i zaštite migrantima koji su prilagođeni njihovim potrebama. Prednost će biti data predlozima u okviru kojih je sprovođenje usluga podrške ili zaštite migranata predviđena u partnerstvu sa relevantnim lokalnim institucijama, uzimajući u obzir kako potrebe migranata tako i potrebe lokalnih zajednica.

Kako se aplicira?

Predlozi projekta moraju da se pošalju na engleskom jeziku. Ukoliko postoji opravdana prepreka za podnošenje projekta na engleskom jeziku, na zahtev podnosioca predloga i isključivo uz prethodno odobrenje IOM-a, aplikacija se može podneti i na srpskom jeziku. Predlozi projekta na srpskom jeziku će u tom slučaju biti jednako vrednovani (pod istim uslovima i kriterijumima selekcije) kao i predlozi na engleskom jeziku. Prijava predloga se sastoji iz prijavnog formulara i budžeta u priloženom formatu za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata. Prijava se mora podneti imejlom u PDF formatu (potpisan, pečatiran i skeniran) i u originalnom editabilnom formatu, koristeći Word i Excel. Potpisane, pečatirane i skenirane verzije moraju da sadrže ista dokumenta za prijavu kao i elektronske verzije u originalnom editabilnom formatu. U slučaju neslaganja prednost će imati potpisana, pečatirana i skenirana verzija. Rukom pisane prijave neće biti razmatrane. Samo prijavni formular i budžet će se ocenjivati. Iz tog razloga je potrebno da ovi dokumenti sadrže SVE neophodne informacije i podatke koji se odnose na predlog projekta. Nije potrebno da se šalju dodatna dokumenta. Dodatna dokumentacija može biti zatražena ukoliko predlog projekta bude odabran za ocenjivanje. Sve nabavke koje treba da obaviti u okviru projekta moraju da budu izražene bez uračunatog PDV-a, to jest da iznosi u predloženom budžetu budu navedeni u skladu sa time. U budžetu (strana 2. Sources of Funding u priloženom formatu budžeta) je potrebno navesti i šta bi bio doprinos podnosioca predloga projekta, a ovi doprinosi u realizaciji projekta mogu da uključe i PDV. Predlog projekta se šalje isključivo elektronskim putem (imejlom) Međunarodnoj organizaciji za migracije na adresu iombelgrade@iom.int do 20. februara 2019. godine u 23:59. U nazivu imejla treba da piše: Predlog projekta u okviru poziva Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji; Referentni broj: RS1A062.