Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

UNESCO: Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs)

Naziv donatora

Unesko

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Učešće u ovom otvorenom pozivu za dostavljanje predloga je otvoreno po jednakim osnovama za: Javne ustanove (muzeji, galerije, pozorišta, zavodi za zaštitu kulturnog i prirodnog nasleđa, univerziteti, ustanove kulture, istraživački instituti, turističke zajednice i dr., u skladu sa zakonskom regulativom), lokalne samouprave (opštine/gradovi) sa područja Zapadnog Balkana IPA korisnici. Organizacije civilnog društva (OCD): fondacije i neprofitne organizacije, registrovane u jednoj ili više zemalja članica IPA korisnika Nakon dodele granta, vodeći aplikant će potpisati ugovor ili sporazum o partnerstvu sa partnerskim institucijama/organizacijama. U fazi prijave, od glavnog podnosioca prijave i njegovog partnera/i se traži samo da podnesu Izjavu o partnerstvu, a ne i sporazum. Glavni podnosilac je odgovoran donatoru za ukupan iznos sredstava i sprovođenje svih aktivnosti, uključujući one aktivnosti i resurse koje realizuju njegovi partner(i). U sprovođenju aktivnosti, sva pravila implementacije projekta važe i za glavnog podnosioca prijave i za partnersku(e) organizaciju(e). Glavni aplikant mora biti organizacija/institucija osnovana u jednom od korisnika IPA Svjetskih banka, pre 1. decembra 2020. Partner/i Partneri na projektu moraju biti druge javne institucije (videti nepotpunu listu gore) i/ili organizacije civilnog društva (OCD) iz IPA korisnika SB koji se razlikuju od onog glavnog podnosioca. Partnerske organizacije/institucije sprovode deo projektnih aktivnosti i shodno tome dobijaju deo finansiranja projekta. Partnerstva mogu biti različitih tipova; odnosno između javnih institucija, između OCD ili između kombinacije OCD i javnih institucija. Predlog mora jasno definisati koje aktivnosti će realizovati vodeći aplikant i partner(i), kao i navesti njihove odgovornosti u sprovođenju projektnih aktivnosti. Budžet projekta mora jasno navesti iznos sredstava koji će implementirati vodeći aplikant i partnerska(e) organizacija(e). Saradnici Saradnici su ona preduzeća, organizacije i institucije koje doprinose realizaciji projektnih aktivnosti, a koje nemaju koristi od transfera dela sredstava projekta isplaćenih putem ovog Otvorenog poziva za dostavljanje predloga projekata, što znači da se ne mogu smatrati odgovornim za realizaciju projekta. projektne aktivnosti. U slučaju da je angažovanje saradnika neophodno, njihova uloga treba da bude jasno objašnjena u predlogu projekta. Informacije o finansiranju • Finansijski prag I – do 5.000 EUR Nije potrebno sufinansiranje. • Finansijski prag II – od 5.001 do 30.000 EUR potrebno minimalno 10% sufinansiranja. • Finansijski prag III – od 30.001 do 50.000 EUR potrebno minimalno 15% sufinansiranja. • Finansijski prag IV – od 50.001 do 80.000 EUR potrebno minimalno 20% sufinansiranja.

Kako se aplicira?

Popunjenu prijavu sa traženim aneksima poslati elektronski na: CC4WBS.APPLY@britishcouncil.org.