Zajednički grantovi za zastupanje

Naziv donatora

Balkanski program pomoći medijima za podsticanje organizacione spremnosti uz unapređenje otpornog razvoja (BMAP Forward)

Rok za prijavu na konkurs

20.01.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Zagovaranje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 9 meseci

Posebni zahtevi donatora

Fond poziva saradnju dve ili više medijskih organizacija, udruženja medijskih industrija i organizacija civilnog društva sa sedištem u pet zemalja zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija). Fond je dostupan za prekograničnu saradnju registrovanih subjekata. Prijavu će popuniti vodeći aplikant, sa kojim će biti potpisan ugovor o podgrantu, ukoliko aplikacija bude uspešna. Sve aplikacije moraju ispunjavati sledeće uslove: • Svaki vodeći aplikant će imenovati jednu ili više partnerskih organizacija i zajednički dizajnirati projekat. Uloge i odgovornosti treba da odražavaju podelu radnih zadataka i administracije (savetuje se da glavni kandidat doprinosi sa najmanje 50% posla i odgovarajućim delom budžeta). • Prijava treba da sadrži: opis projekta, plan koji detaljno opisuje koji će partner(i) biti odgovorni za šta i kako će partnerstvo funkcionisati, očekivane rezultate svakog člana projektnog tima i očekivane rezultate saradnje u celini . • Glavni aplikant treba da podnese predloženi budžet (do $10,000), uključujući detaljne budžete za svakog partnera. • Glavni aplikant će podneti zvaničnu i voditi komunikaciju na projektu. • Rad projektnog partnera može se budžetirati u okviru Ugovorne budžetske linije. Savetuj se da partneri potpišu sporazum ili memorandum o razumevanju, sa jasno definisanim ulogama, odgovornostima i rezultatima za svakog partnera. • Prijave, uključujući propratnu dokumentaciju, treba dostaviti na engleskom jeziku. • Sve prijave moraju biti popunjene i predate u naznačenom obrascu za prijavu. • Detaljan budžet mora biti uključen, korišćenjem priloženog šablona budžeta (Aneks 1). • Kandidati moraju biti registrovani u jednoj od pet (5) balkanskih zemalja koje ispunjavaju uslove za ovaj poziv. Poslati skeniranu potvrdu o registraciji kao Aneks 2. • Pravna lica moraju dostaviti portfolio prethodnih relevantnih radova (linkovi). Prve teme obuhvaćene ovim fondom grantova biće povezane sa pravnim i operativnim okruženjem za nezavisne medije, uključujući pitanja bezbednosti i slobode medija. U potrazi za stvaranjem povoljnog medijskog okruženja, BMAP Forvard pozdravlja projektne ideje koje će se zalagati za zaštitu fizičke i onlajn bezbednosti novinara (posebno novinarki) i smanjenje zakonskih ograničenja za medije u regionu. Zagovaranje je ključno za podizanje svesti i pružanje direktnih odgovora na pretnje bezbednosti i slobodi medija, nadovezujući se na praćenje i analizu trendova koji se razvijaju. Može biti u obliku direktnog zastupanja, misija zastupanja na terenu i kampanja za podizanje svesti, pri čemu se sve aktivnosti međusobno obogaćuju.

Kako se aplicira?

Prijave i prateća dokumenta se podnose putem platforme Balkansmedia.org.