Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije je samostalan i nezavisan državni organ, koji za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije. Agencija, otklanjajući uzroke, stvara uslove za izgradnju integriteta organa javne vlasti i funkcionera, a sve u cilju jačanja poverenja građana u institucije i njene predstavnike. Konkursi se objavljuju dva puta godišnje. Odobrava se pomoć za dva najbolja projekta iz obasti borbe protiv korupcije i/ili alternativnog izveštavanja o sprovođenju akcionih planova

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Parlament
  • Lokalna samouprava
  • Finansijski menadžment javnog sektora
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
  • Opšta budžetska podrška

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kontakt podaci donatora

Carice Milice 1, Beograd

+381114149100

Link do konkursa

www.acas.rs