Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev
tacso-gradjanske

TACSO Građanskih inicijativa
Veliko nam je zadovoljstvo da je Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja „zaživeo“ i što je nakon 10 godina dobio i svoju veb stranicu. TACSO Građanskih inicijativa, kao resursni centar za sve organizacije civilnog društva, vredno je radio na izradi ove platforme, za koju se nadamo da će nastaviti da bude pristupačan i jednostavan izvor informacija.

 

Pre skoro 10 godina Građanske inicijative su pokrenule ideju kreiranja baze potencijalnih izvora finansiranja kako bi korisnicima Vodiča pružile neophodne informacije o različitim mogućnostima za obezbeđenje sredstava za finansijsku održivost.

 

Građanske inicijative se već više od 20 godina bave jačanjem civilnog društva kroz treninge, kontinuiranu edukaciju, mentorsku podršku, konsultacije, kao i kroz informisanje civilnog društva o svim relevantnim aktuelnostima. Naše iskustvo, proisteklo iz ovog rada, pokazuje da je dostupnost informacija koje Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja sadrži naročito važna za nove organizacije i manje organizacije sa sedištem van Beograda.

 

Građanske inicijative su udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje koje već 20 godina radi na osnaživanju građanskog društva kroz doprinos uspostavljanju i primeni vladavine prava i jačanja uticaja aktivnih građana i udruženja. Građanske inicijative svoje aktivnosti sprovode kroz dva programa: program javnih politika i program jačanja kapaciteta civilnog društva.

 

Jačanje kapaciteta – Zbog svog dugogodišnjeg iskustva i zalaganja za razvoj civilnog društva, Građanske inicijative su prepoznate od strane donatora, partnera i zajednice kao vodeća organizacija u ovoj oblasti. Od 2014. godine funkcionišemo i kao Resursni centar TACSO projekta (Technical Assistance Civil Society organizations) u Srbiji u okviru koga prikupljamo, objavljujemo i distribuiramo informacije od značaja za rad OCD svim raspoloživim kanalima komunikacije; dajemo savete i tehničku podršku; realizujemo treninge i seminare na različite teme; asistiramo u umrežavanju organizacija i pripremamo godišnji pregled izvora kroz mogućnosti za finansiranje.

 

Javne politike – Građanske inicijative fokusirane su na praćenje i analizu delovanja države, usmerene na zakonodavstvo i sprovođenje politika u sferi građanske participacije. Građanske inicijative održavaju svoj pristup inkluzivnosti i snažnog umrežavanja da bi osigurale snažniji uticaj, sveobuhvatniji doprinos i bolju zastupljenost OCD. Uz to, ulažemo značajne napore da utičemo na javne politike koje se tiču podsticajnog okruženja za delovanje i razvoj civilnog društva – unapređenje mehanizama za saradnju sa državnim i organima lokalne samouprave, stvaranje uslova za finansijsku održivost i samostalnost OCD, vrednovanje volonterskog angažmana. Nastojimo da se primarne vrednosti civilnog društva (demokratija, ljudska prava i s njima povezanih vrednosti ) private i poštoju u zakonodavstvu i praksi. Takođe, nastojimo da naše delovanje učinimo otvorenijim i odgovornijim razvijajući sistem kvalitata rada u OCD. Paralelno, radimo na sveobuhvatnoj reformi obrazovnog sistema, prevashodno, kroz predmet Građansko vaspitanje.

 

Kneza Miloša 4, Beograd
vodic-review@gradjanske.org
info.rs@tacso.org
+381 11 3284188
www.gradjanske.org

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

 

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva od 2006. godine podržava pripremu Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, kao dragocen izvor informacija o raspoloživim sredstvima namenjenim realizaciji aktivnosti koje doprinose razvoju Republike Srbije. Vodič ovog puta dobija svoju internet prezentaciju, pristupačnu različitim grupama korisnika, lako pretraživu, obogaćenu korisnim sadržajima za institucije, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Vodič nosi veliki značaj za promovisanje i efikasniju upotrebu raspoloživih izvora finansiranja za potrebe primene mera iz oblasti socijalnog uključivanja, čime se doprinosi unapređenju kvaliteta života svih građana i građanki u Srbiji.

 

Vlada Republike Srbije uspostavila je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u julu 2009. godine. Tim je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi i pruža podršku resornim ministarstvima u razvijanju i sprovođenju politika socijalnog uključivanja, uz redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva. Tim radi na izgradnji kapaciteta i procesa u cilju delotvornog razvoja i sprovođenja politika socijalnog uključivanja u svim organima javne uprave, kako bi Republika Srbija mogla da izveštava o: uspostavljanju sistema praćenja zasnovanog na indikatorima socijalnog uključivanja, izrađenim i integrisanim politikama socijalnog uključivanja, osnaženim i razvijenim kapacitetima državne uprave za primenu i izveštavanje o toku procesa socijalnog uključivanja, kao i o uspostavljenoj i održivoj jedinici koja će imati funkciju mehanizma za koordiniranje daljeg razvoja i izveštavanja o napretku procesa socijalnog uključivanja.

 

sipru@gov.rs
+381 11 3114605
socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

 

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je učestvovala u izradi novog izdanja Vodiča kako bi zadržala i osnažila svoj sistemski pristup jednom od prioriteta u procesu uspostavljanja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji – unapređenju mehanizama za transparentno i održivo finansiranje civilnog društva.

 

Pitanje finansijske održivosti civilnog društva, unapređenje finansijske perspektive, kao i uspostavljanje mehanizama za transparentno finansiranje programskih i projektnih aktivnosti organizacija civilnog društva predstavljaju neke od ključnih aktivnosti Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Iz tog razloga je rad na izradi i stalnom unapređenju ovog informativnog priručnika koji je pred vama značajan korak u ispunjenju mandata Kancelarije koji joj je poveren od strane Vlade Republike Srbije.

 

Kancelarija je osnovana u cilju sistemskog uključivanja organizacija civilnog društva u dijalog sa Vladom, koji treba da se zasniva na stalnoj, transparentnoj i strukturisanoj komunikaciji i redovnoj razmeni iskustava, informacija i mišljenja.

 

Osnovana je Uredbom O Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom (Službeni glasnik 26/10) kao institucionalni mehanizam za podršku i razvoj civilnog dijaloga između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva.

 

Značaj i uloga Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom ogleda se u koordinaciji saradnje između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja i uspostavljanja jasnih standarda i procedura za uključivanje organizacija civilnog društva na svim nivoima procesa donošenja odluka.

 

office@civilnodrustvo.gov.rs
civilnodrustvo.gov.rs

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije

 

Ministarstvo za evropske integracije (nekadašnja Kancelarija za evropske integracije) Vlade Republike Srbije, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, dugi niz godina podržava pripremu Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja. Sada, već uspostavljena tradicija izrade pregleda potencijalnih sredstava za koje organizacije civilnog društva, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu direktno da apliciraju kod raznih donatora predstavlja dragocenu pomoć brojnim društvenim partnerima da svoje inicijative i realizuju.

 

Nadamo se da smo stvorili efikasan instrument koji će olakšati identifikovanje potreba i omogućiti efikasno povezivanje sa donatorima.

 

Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći u okviru Kancelarije za evropske integracije, obavlja poslove koji se odnose na: pripremu strateških dokumenata kojim se definišu nacionalni razvojni ciljevi i prioriteti za korišćenje sredstava Evropske unije i razvojne pomoći; koordinaciju sa nadležnim organima i organizacijama državne uprave, lokalne samouprave i ostalim relevantnim institucijama radi utvrđivanja resornih, međuresornih i regionalnih strategija, prioritetnih potreba i izbora odgovarajućih projekata i programa koje treba finansirati iz sredstava Evropske unije i razvojne pomoći; obaveštavanje donatora o prioritetnim projektima i programima; saradnju sa donatorima na usklađivanju prioriteta donatora sa prioritetima Republike Srbije; učestvovanje u pripremi donatorskih strategija i planiranju programa i projekata koji se finansiraju iz sredstava EU i razvojne pomoći; praćenje realizacije projekata i programa kroz izveštaje korisnika sredstava EU i razvojne pomoći i donatora itd.

 

www.seio.gov.rs