Pokrajinski sekretarijat za finansije Vlade Republike Srbije

Pokrajinski sekretarijat za finansije: vrši poslove fiskalne i makroekonomske analize; prati sistem javnih prihoda i javnih rashoda, kao i zakonsku regulativu kojom su oni uvedeni i po potrebi pokreće inicijativu za njihovu izmenu; prati naplatu javnih prihoda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i analizira fiskalni potencijal opština i gradova, te o tome izveštava Pokrajinsku vladu; prati i analizira položaj regiona na osnovu ekonomskih i drugih pokazatelјa, sarađuje s nadležnim republičkim, pokrajinskim, opštinskim i gradskim organima, organizacijama, ustanovama i institucijama radi realizacije ravnomernog regionalnog razvoja; učestvuje u međuregionalnoj saradnji i saradnji sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, s cilјem privlačenja stranih investicija, pribavlјanja donacija i drugih oblika razvojne pomoći i usklađuje aktivnosti s cilјem uspešnog korišćenja sredstava iz pretpristupnih, strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Finansijski menadžment javnog sektora

Kontakt podaci donatora

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

+381214874345

Osoba za kontakt: Vlado Kantar

Link do konkursa

www.psf.vojvodina.gov.rs