Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

U.S. Agency for International Development (USAID)

Programi USAID-a predstavljaju podršku Srbiji u njenim nastojanjima da bude demokratska, prosperitetna i zemlja koja je u potpunosti integrisana u evro-atlantske institucije. USAID pomaže Srbiji da sprovede reforme kako bi zemlja završila svoju ekonomsku i demokratsku tranziciju u Evropsku uniju i druge međunarodne institucije.

Primarne oblasti fokusa našeg rada su ekonomski razvoj i demokratija i upravljanje. USAID pomaže Srbiji da ojača svoje institucije kao i da, podrškom nezavisnim nadzornim agencijama i civilnom društvu, radi na tome da Vlada bude otvorenija i odgovornija za svoj rad prema građanima. Naše inicijative ohrabruju učešće mladih političara, manjina i žena i Skupštini. Osim toga, USAID radi na unapređenju transparentnosti i efikasnosti sudova.

USAID radi sa odabranim partnerima iz Vlade, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim američkim agencijama na podsticanju reformi koje će doprineti ekonomskom razvoju. USAID jača kapacitete opština kako bi stimulisale lokalni ekonomski razvoj. Takođe radi na unapređenju konkurentnosti privatnog sektora, posebno u ekonomski osiromašenim delovima zemlje.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
 • Pravosuđe i pravna država
 • Ljudska prava
 • Slobodan pristup informacijama
Unutrašnji poslovi
 • Unutrašnji poslovi
 • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
 • Migracije
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Lokalna samouprava
 • Finansijski menadžment javnog sektora
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Industrija, uključujući MSP
 • Privatizacija, biznis i druge usluge
 • Komunikacija
 • Nauka i istraživanje
Energija
 • Energija
 • Mineralne sirovine i rudarstvo
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
 • Elementarne nepogode
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rad i zapošljavanje
 • Socijalna zaštita
 • Stanovanje
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
 • Rekreacija/sport
Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Ruralni razvoj
Kultura
 • Kultura
Mediji
 • Mediji
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
 • Filantropija i volonterizam
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Kontakt podaci donatora

Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 92, Beograd

+381117064000

comments-belgrade@usaid.gov

Link do konkursa

www.usaid.gov/sr