Bespovratna Sredstva Za Unapređenje Položaja Žena Pripadnica Nacionalnih Manjina

Naziv donatora

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Rok za prijavu na konkurs

14.02.2019

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.700.000,00 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina koje žive na teritoriji AP Vojvodine

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Kako se konkuriše

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: Fotokopiju rešenja o registraciji; Fotokopopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju; Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje); Fotokopija Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica konkursni obrazac uz opis projekta (3 primerka) budžet projekta. Prijave na konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine” sa oznakom Ne otvarati. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/ Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova na mejl: zavod.ravnopravnost@gmail.com