Grantovi Partnerstva otvorenih vlada za inovacije

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

09.07.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

50.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, IT

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Grantovi su otvoreni za one organizacije koje: 1. Rade u aktivnim zemljama članicama POV i lokalnim jurisdikcijama (Lokalni članovi POV i Lokalne jurisdikcije koje učestvuju u nacionalnim procesima POV) u regionu Istočnog partnerstva. 2. Zastupaju novinare, civilno društvo, partnerstva privatnog sektora i civilnog društva, partnerstva vlade i civilnog društva u traganju za projektom koji ima potencijal da se kroz nacionalni / lokalni proces POV-a iz plana održi bilo da: Pokazuje način na koji će se predlog smatrati potencijalno opredeljenim za predstojeće akcione planove POV-a; Koriisti rezultate iz postojeće obaveze POV akcionog plana (na primer korišćenjem podataka objavljenih kao deo obaveze POV-a ili iskorišćavanjem mogućnosti za učešće stvorenih postojećim obavezama POV-a) Poboljšava postojeće ili predložene ciljeve u akcionim planovima POV-a. 3. Sposobani su da projektu posvetiže značajnu energiju i vreme za sprovođenje ideje i dosledan napredak ka završetku. Posvećeni su učešću u aktivnostima na poboljšanju početnog predloga, uključujući rad sa drugim zainteresovanim stranama. 4. Spremni su da njihovu ideju ponove drugi . 5. Posjeduju radno znanje engleskog ili ruskog jezika za postizanje koristi od grupnih seminara i razmene. 6. Pozdravljaju predloge za prototipove, poboljšanja postojećih alata i platformi ili replikaciju alata i platformi pokrenutih negde drugde (u skladu sa bilo kojim zahtevima o autorskim pravima). Podstiču podnošenje prijava praćenih prototipovima, jasnim razvojnim planom i jasnim planom za podizanje svesti i angažovanje. Cilj ovih grantova je da podrže razvoj ili umnožavanje mrežnih alata i platformi, komplementarno zagovaranje i strategije angažovanja kako bi građanskom društvu ili građanima omogućili da drže odgovornim svoje vlade. Želi se podstaći saradnja između civilnog društva i vladinih aktera u stvaranju inovacija koje čine jedno od sledećeg: 1. Omogucuju građanima da nadgledaju budžete, rashode i isplate, uključujući budžetska izdvajanja za programe oporavka i obnove od Covid-19; 2. Obezbeđuju korisničke interfejse za podatke u državnom vlasništvu, uključujući vizuelizaciju podataka, analizu ili alate za poslovnu inteligenciju kako bi se ojačala sposobnost građana da otkriju prevare ili korupciju (npr. za upotrebu podataka o ugovorima, stvarnih vlasnika kompanija, izjave o imovini itd.) ); 3. Omogućavaju građanima nadzor i povratne informacije o javnim službama i pristup mehanizmima pravnog leka.

Kako se konkuriše

Zainteresovane organizacije šalju popunjeni paket zahteva i sve odgovarajuće prateće materijale.Paket za prijavu sadrži: Obrazac za prijavu i Obrazac budžeta. Popunjene prijave treba poslati e-poštom na: eap@opengovpartnership.org Nakon izbora, korisnik granta će se dogovoriti o vremenskom roku za inkubaciju i implementaciju sa Odeljenjem za podršku POV-a, uz konsultacije sa POV kontaktom / MSF i / ili relevantnim vladinim agencijama ili organizacijama civilnog društva u zemlji primene.