Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za preusmeravanje toka gubitka biodiverziteta (HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

28.03.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Biodiverzitet

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će rezultati projekta doprineti sledećim očekivanim ishodima: • Mobilizacija glavnog toka finansiranja kako bi se usporio i preokrenuo gubitak biodiverziteta u širem kontekstu ekološki održivog razvoja. Investicije pozitivne na prirodu, kao što su rešenja zasnovana na prirodi, i promovisanje holističkog pristupa koji uzima u obzir suštinski doprinos prirode drugim ciljevima kao što su kao oni koje se odnose na bezbednost klime, zdravlja, hrane i vode; • Nova znanja, metodologije i alati za podršku implementaciji strategije EU za finansiranje tranzicije ka održivoj ekonomiji, sa ciljem preorijentacije finansijskih tokova ka aktivnostima koje su od koristi za zaštitu, obnovu i održivo upravljanje i korišćenje biodiverziteta i ekosistema, uključujući informacije , alate i metriku za bolju integraciju biodiverziteta, usluge ekosistema i razmatranje prirodnog kapitala u njihovim procesima donošenja odluka; • Viša svest, razumevanje i poznavanje ekonomskih aktera, finansijske zajednice i ključnih institucija, javnih i privatnih. • Doprinos implementaciji strategije EU o biodiverzitetu za 2030. tako što će pomoći da se evropski biodiverzitet postavi na put oporavka do 2030. za dobrobit ljudi, klime i planete i boljim merenjem, praćenjem i upravljanjem biodiverzitetom.

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve delove i obavezne anekse i propratnu dokumentaciju. Obrazac za prijavu će imati dva dela: • Deo A (popunjava se direktno onlajn) sadrži administrativne informacije o organizaciji podnosiocu zahteva (budući koordinator i korisnici i povezana lica), sažeti budžet za predlog. • Deo B (preuzima se sa sistema za podnošenje, popunjava i zatim sastavljen i ponovo postavlja kao PDF u sistem) sadrži tehnički opis projekta. • Aneksi i prateća dokumenta biće direktno dostupni u sistemu za podnošenje I moraju biti otpremljeni kao PDF datoteke (ili drugi formati koje sistem dozvoljava).