Grantovi za projekte u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu

Naziv donatora

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Rok za prijavu na konkurs

14.07.2017

16:00

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Ukupan iznos sredstava predviđen za ovu oblast je 125.000.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Turizam
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su: da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom javnog konkursa; da je izrađena tehnička dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014); da je izdat važeći akt nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova.

Kako se konkuriše

Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-3896/2017-01/4 -– Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja – NE OTVARATI“.