Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa: Poboljšane ekonomske metode za donošenje odluka o klimatskim i ekološkim politikama

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

14.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija poziva predloge za poboljšanje ekonomskih metoda za donošenje odluka o klimatskim i ekološkim politikama. Akcije bi se trebale usredsrediti na poboljšanje metodologija, praksi i tehnika za sprovođenje ekonomske procene politika zaštite životne sredine, uzimajući u obzir napredak u relevantnim naukama i razumevanje ograničenja do sada korišćenih metodologija i alata, posebno u studijama uticaja. Ključne ekološke politike od interesa u okviru ove teme su one koje se bave klimatskim promenama i gubitkom biodiverziteta, a akcije treba da neguju integrisane pristupe za rešavanje ovih međuzavisnih izazova. Snažno se podstiču inovativni i gotovi pristupi. Očekuje se da će se aktivnostima istražiti ograničenja glavne ekonomske teorije i modela koji se koriste za procenu politike zaštite životne sredine, uključujući procenu prikladnosti analiza troškova i koristi. Takođe bi trebalo da razmotre alternativne pristupe koji bi se mogli primeniti za procenu ekoloških politika. Očekuje se da će se razmotriti pitanja poput merenja štete po životnu sredinu / klimu, uključujući prekomerno oslanjanje na prosek i najverovatnije ishode, kao i nelinearne karakteristike rizika povezanih sa klimom. Ostali aspekti koji bi se mogli istražiti uključuju kratkoročnost, tretiranje neprocenjivih vrednosti, nepovratnost, diskontovanje, inkluzivnost i socio-ekonomske nejednakosti i šira etička pitanja kao što je međugeneracijska pravičnost

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).