Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa: Usluge istraživačke infrastrukture koje omogućavaju razvoj materijala za kružnu ekonomiju

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će rezultati projekta doprineti sledećim očekivanim ishodima: poboljšanju i povećanju dugoročnih i doslednih društvenih kapaciteta za rešavanje problema i donošenje politika zasnovanih na dokazima u oblastima održivih materijala i zelene tranzicije, uključujući bolje razumevanje socio-ekonomskih implikacija, pružanjem inovativnih, prilagođenih i efikasnih usluga istraživačke infostrukture; razvoj uevropskog ekosistema za istraživanje i tehnologiju svetske klase koji podupire razvoj materijala i prerade materijala i srodnih lanaca vrednosti; optimalno korišćenje usluga istražiivačke infrastrukture relevantnih za istraživanje materijala za kružnu ekonomiju; povećanju konkurentnost sadašnjih i novih industrija kroz dostupnost najnaprednijih usluga istraživanja i razvoja infrastrukture za istraživanje i tehnologiju; revolucionarna istraživanja i inovacije u razvoju materijala i preradi materijala; materijali koji omogućavaju proizvode sa povećanom trajnošću i / ili ponovnom upotrebom; unakrsna oplodnja i šira razmena znanja i tehnologija u različitim disciplinama koje doprinose materijalima za kružnu ekonomiju; pojačani socio-ekonomski uticaj investicija u istraživačke infrastrukture iz zemalja EU i iz evropskih strukturnih i investicionih fondova.

Potrebna dokumentacija

af_he-ri_en-1.pdf

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem putem elektronskog portala za finansije i tendere. Predlozi moraju biti kompletni i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju, npr. plan za eksploataciju i širenje rezultata, itd. Prijavni obrazac se sastoji iz dva dela: - Deo A (koji se popunjava direktno na mreži) sadrži administrativne informacije o organizacijijama aplikantima (budući koordinator i korisnici i pridruženi subjekti), rezimirani budžet za predlog i pitanja specifična za pozive; - Deo B (potrebno je preuzeti iz sistema za prijavljivanje portala, popuniti i zatim sastavljen i ponovo otpremljen kao PDF u sistemu) sadrži tehnički opis projekta. Aneksi i prateća dokumentacija biće direktno dostupni u sistemu podnošenja i moraju se otpremiti u PDF datoteke (ili u druge formate koje sistem dozvoljava). Predlozi treba da budu osmišljeni tako da budu što bliži kriterijumima za dodelu . Formular za prijavu će vam pomoći da to postignete. Od podnosilaca zahteva može se kasnije tražiti dodatna dokumenta (za validaciju pravnog lica, provera finansijskog kapaciteta, potvrda bankovnog računa itd.).