Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2022. godini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Rok za prijavu na konkurs

23.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Privredna društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 50.000 do 250.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Privatizacija, biznis i druge usluge
  • Trgovina
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Učesnica na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima: 1. da u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem (kumulativno); 2. da nije ostvarila neto gubitak u 2021. godini; 3. da do isteka roka od 6 meseci počev od datuma objavljivanja Javnog konkursa ne smanji broj zaposlenih lica na neodređeno vreme za više od 10%; 4. da je izmirila dospele obaveze javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave Ministarstva finansija RS; 5. da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2020-2022. godina) nije primila de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara; 6. da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primila bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja. Učesnica na Javnom konkursu podnosi: 1) Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (popunjava se isključivo na računaru, a preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs / Konkursi / Javni pozivi); 2) Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (06.02.2022.godine) (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu); 3) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija RS o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda (porezi i doprinosi) (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu ili izdata u elektronskom obliku sa digitalnim potpisom) ne starija od 30 dana pre datuma objavljivanja Javnog konkursa (06.02.2022. godine); 4) Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica u formatu iz koga se nedvosmisleno vidi broj zaposlenih na neodređeno vreme – na dan objavljivanja Javnog konkursa (08.03.2022. godine) 5) (a) Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva: - za 2021. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe – Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine koji je dostavljen APR-u; (b) Paušalni poreski obveznici: - kopije obrasca KPO za 2021. godinu; potvrde od svih poslovnih banaka o prometu na računu u 2021. godini i kopije Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti za 2021. godinu; 6) Za mašinu/opremu ili računarsku opremu ili softver ili uslugu (koja su kupljena) račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i fotokopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog u periodu od 16. marta 2020. godine do dana zaključenja Javnog konkursa; 7) Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzeti na internet prezentaciji Sekretarijata): (7-1) o prihvatanju uslova Javnog konkursa; (7-2) o saglasnosti za korišćenje datih podataka; (7-3) o statusu (član 8, glava II Pravilnika); (7-4) o povezanim licima; (7-5) o primljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis); (7-6) o nepostojanju dvostrukog finansiranja; (7-7) o dosadašnjem korišćenju sredstava Sekretarijata (2020-2022. godina); (7-8) o nepostojanju neizmirenih obaveza; (7-9) da se ne vode sudski postupci; (7-10) o tačnosti i verodostojnosti datih podataka; (7-11) o smanjenju broja zaposlenih lica. Ukoliko učesnica na Javnom konkursu ima zaposlene osobe sa invaliditetom, dostavlja izjavu o broju zaposlenih OSI overenu kod nadležnog organa za overu. Ukoliko je učesnica na Javnom konkursu nosilac nagrada i priznanja za kvalitet proizvoda/usluge u periodu 2020-2022. godina priložiti kopije dokumenata kojima se to dokazuje. Ukoliko se prilažu dokumenta na stranom jeziku dostaviti i prevod na srpski jezik sa overom sudskog tumača.

Kako se aplicira?

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom na licu koverte: „ PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILJU INOVIRANJA I DIGITALIZOVANJA PROCESA PROIZVODNJE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2022. GODINI“ poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave