Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs „Sprovođenje antidiskirminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu“ za programe u oblasti unapređenja i zaštite položaja osetljivih društvenih grupa, odnosno unapređenja osnovnih principa ljudskih prava u Republici Srbiji

Naziv donatora

Kancelarija za ljudska i manjinaska prava

Rok za prijavu na konkurs

18.02.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

23.679.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Ostalo
  • Unapređenja i zaštite položaja osetljivih društvenih grupa

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Programske aktivnosti realizuju se u roku ne dužem od 6 (šest) meseci od dana prenosa sredstava.

Posebni zahtevi donatora

Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora Kancelariji za ljudska i manjinska prava dostavi: izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, na propisanom obrascu; izjavu o nepostojanju sukoba interesa, na propisanom obrascu interni akt o antikorupcijskoj politici i ugovor sa ovlašćenim revizorom

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija dostavljena na propisanim obrascima: • Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom; • Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni . Budžet potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom; • Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom; • Obrazac izjave o drugim izvorima finansiranja. U slučaju sufinansiranja realizator programa je u obavezi da na propisanom obrascu dostavi Izjavu o drugim izvorima finansiranja (iz sopstvenih i/ili sredstava donatora), potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje udruženja podnosioca predloga programa i overenu pečatom udruženja; • Obavezna dokumentacija dostavlja se u dva primerka (original i kopija originalne dokumentacije) • Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom ( u word/excel formatu); Korisnik programa dužan je da pre sklapanja ugovora Kancelariji dostavi: • izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena, na propisanom obrascu; • izjavu o nepostojanju sukoba interesa, na propisanom obrascu i • interni akt o antikorupcijskoj politici. Dostavlja se potpisan i pečatiran original, kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Novi Beograd, najkasnije do 18.02.2019. godine. Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS „SPROVOĐENjE ANTIDISKRIMINACIONIH POLITIKA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2019. GODINU“– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjEˮ.