Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u AP Vojvodini u 2022. godini

Naziv donatora

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

11.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 200.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

CILJEVI KONKURSA: 1. Doprinos promovisanju i primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti, 2. Osnaživanje žena za participaciju u javnom životu lokalne zajednice, 3. Zaštita i promovisanje politike jednakih mogućnosti kod mladih uzrasta 16-19 godina. Pravo učešća imaju: • Udruženja koja su registrovana u registru udruženja do 31.12.2021. godine, koji vodi Agencija za privredne registre, • Udruženja čije je sedište registrovano na teritoriji AP Vojvodine i koje će sve projektne aktivnosti realizovati na teritoriji AP Vojvodine, • Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu rodne ravnopravnosti.

Kako se aplicira?

Prijava na Javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Zavodu, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, IV sprat, kancelarija 416 (tel: 021/6615-177), ili na internet stranici Zavoda: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/ Ispunjenost uslova za učešće na konkursu navedenih u Pravilniku, učesnici konkursa dokazuju dostavljanjem sledeće dokumentacije: 1. popunjen i potpisan Obrazac prijave na konkurs – Obrazac 1 2. fotokopijapotvrdeoporeskomidentifikacionombroju, 3. fotokopijaOPobrasca (overenipotpisilicaovlašćenihzazastupanje), 4. dosadašnja iskustva – realizovani projekti udruženja u periodu 2018-2021. – Obrazac 2, 5. godišnji plan i program rada udruženja za 2022. godinu (u slobodnoj formi, potpisan i overen od zastupnika udruženja), 6. Obrazac 3, 7. potpisanu i overenu preporuku tela za rodnu ravnopravnost iz svoje lokalne samouprave(u slobodnoj formi). 8. Fotokopija stranice iz Statuta udruženja (potpisana i overena od strane zastupnika) kojom se dokazuje da je jedan od ciljeva udruženja unapređenje rodne ravnopravnosti. *Obrasci 1, 2 i 3 su dostupni na internet stranici Zavoda https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/i popunjavaju se isključivo elektronski. Prijava na konkurs podnosi se neposredno Zavodu lično ili putem pošte PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, sa naznakom „Konkurs – rodna ravnopravnost za 2022. godinu – NEOTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.