Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Konkurs Za Dodelu Sredstava Za Programe U Oblasti Razvoja Informacionog Društva U Republici Srbiji U 2019. Godini – Međunarodna Takmičenja

Naziv donatora

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Rok za prijavu na konkurs

08.04.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Razvoj informacionog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Dokumentacija - predlog programa (Obrazac 1); - tabelarni prikaz budžeta programa (Obrazac 2); - pregled programa (Obrazac 3); - fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, pod uslovom da podnosilac programa nije registrovan u Agenciji za privredne registre; - statut podnosioca programa overen pečatom udruženja/zadužbine/fondacije,ukoliko nije javno dostupan u okviru registra koji vodi nadležni organ (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se program realizuje, odnosno u oblasti razvoja informacionog društva). Potrebno je u statutu označiti deo koji se odnosi na ciljeve iz oblasti u kojoj se program realizuje. Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.