Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

Naziv donatora

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Rok za prijavu na konkurs

30.01.2019

do 16h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.440.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Razvoj i unapređivanje saobraćajne infrastrukture

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Kako se aplicira?

Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži: 1. uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.S1.01) u dva primerka; 2. kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (PIB); 3. predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade); 4. Za projekte koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva: a) kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje); b) kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu; c) kopiju važećeg akta nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova; 5. Za projekte koji se odnose na rehabilitaciju javnih puteva: a) kopiju tehničkog opisa radova izrađenog od strane odgovornog projektanta. Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta. Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-60/2019-03/4 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture – NE OTVARATI“.