Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdrastvene zaštite

Naziv donatora

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Rok za prijavu na konkurs

30.01.2019

do 16h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

90.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Doprinos razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Kako se aplicira?

Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži: 1. uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.Z1.01) u dva primerka; 2. kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (PIB); 3. kopiju potvrde o registraciji zdravstvene ustanove kod nadležnog organa; 4. Za projekte koji se odnose na izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekata potrebno je dostaviti (pored dokumentacije navedene pod tačkama 1, 2 i 3): a) kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje); b) kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu; c) kopiju važećeg akta nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova; • ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (umesto dokumentacije navedene pod tačkama a) i b)); d) predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade); 5. Za projekte koji se odnose na nabavku medicinske opreme i sanitetskih vozila potrebno je dostaviti (pored dokumentacije navedene pod tačkama 1, 2 i 3): • tehničku specifikaciju dobara sa procenjenom vrednošću dobara, overenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, sa numerisanim stranama, ne stariju od šest meseci (dokument obavezno sadrži datum izrade). Tehničku specifikaciju izrađuje podnosilac prijave. Dostavljena ponuda dobavljača se neće smatrati tehničkom specifikacijom u smislu ovog javnog konkursa. Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta. Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-62/2019-03/4 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite – NE OTVARATI“.