Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

Naziv donatora

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Rok za prijavu na konkurs

30.01.2019

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

63.000.000,00 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Energija
  • Energija
Ostalo
  • Poboljšanje energetske efikasnosti

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Kako se konkuriše

Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži: 1. uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.EE1.01) u dva primerka; 2. kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje); 3. kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu; 4. kopiju elaborata energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti (osim za projekte izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije javne rasvete); 5. kopiju tehno-ekonomske analize primene predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti izrađene od strane odgovornog projektanta; 6. kopiju važećeg akta nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova; 7. predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade); 8. kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (PIB). Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta. Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-61/2019-03/4 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti – NE OTVARATI“.