Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Konkurs Za Izbor Jedinica Lokalnih Samouprava I Institucija U AP Vojvodini Za Izradu Analiza Energetske Efikasnosti Objekata Javne Namene

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Rok za prijavu na konkurs

05.08.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
Ostalo
  • Unapređenje energetske efikasnosti

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Kako se aplicira?

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“ , nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Bulevar Mihajla Pupina broj 16 21000 Novi Sad. Dokumentacija koja se podnosi na konkurs: 1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psemr.vojvodina.gov.rs); 2. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra); 3. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata); 4. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata); 5. Izjava podnosioca zahteva da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama. (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata) Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.