Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2023

stalni konkurs

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 180.029.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • OSI

Podržane ciljne grupe

  • Osobe sa invaliditetom

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove: 1) da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji u skladu sa propisima koji regulišu upis u Registar udruženja; 2) da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa; 3) da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili. Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove: 1) trajanje programa može biti maksimalno 8 meseci, zaključno sa 31. decembrom 2023. godine; 2) sve aktivnosti utvrđene predlogom programa moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU ČINE: • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa • Aneks 2 – Obrazac budžeta programa • Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa • USB sa elektronskom verzijom obrazaca, isključivo u formatima Word i Excel • Overena kopija statuta udruženja • Profakture - ukoliko se predlogom programa predviđa nabavka opreme ili nameštaja • Predmer i predračun radova i fotografije prostorija koje su predmet adaptacije i rekonstrukcije - ukoliko je predlogom programa predviđena adaptacija I rekonstrukcija prostora, sa napomenom da je potrebno voditi računa o uslovima I kriterijumima koji moraju biti ispunjeni prema propisima kojima se uređuje oblast planiranja i izgradnje • Pravni osnov korišćenja prostora - ukoliko je predlogom programa predviđena adaptacija i rekonstrukcija prostora • Protokol o saradnji, odnosno partnerstvu, kojim su jasno definisane uloge i odgovornosti svakog partnera - ukoliko se predlog programa podnosi u saradnji sa partnerom

Kako se aplicira?

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom i odštampanom primerku poštom preporučeno ili ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Predlozi programa dostavljaju se do utroška sredstava, a najkasnije do 02. oktobra 2023. godine, u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Nemanjina 22-26, Beograd