Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2023

stalni konkurs

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 180.029.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • OSI

Podržane ciljne grupe

  • Osobe sa invaliditetom

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove: 1) da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji u skladu sa propisima koji regulišu upis u Registar udruženja; 2) da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa; 3) da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili. Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove: 1) trajanje programa može biti maksimalno 8 meseci, zaključno sa 31. decembrom 2023. godine; 2) sve aktivnosti utvrđene predlogom programa moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU ČINE: • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa • Aneks 2 – Obrazac budžeta programa • Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa • USB sa elektronskom verzijom obrazaca, isključivo u formatima Word i Excel • Overena kopija statuta udruženja • Profakture - ukoliko se predlogom programa predviđa nabavka opreme ili nameštaja • Predmer i predračun radova i fotografije prostorija koje su predmet adaptacije i rekonstrukcije - ukoliko je predlogom programa predviđena adaptacija I rekonstrukcija prostora, sa napomenom da je potrebno voditi računa o uslovima I kriterijumima koji moraju biti ispunjeni prema propisima kojima se uređuje oblast planiranja i izgradnje • Pravni osnov korišćenja prostora - ukoliko je predlogom programa predviđena adaptacija i rekonstrukcija prostora • Protokol o saradnji, odnosno partnerstvu, kojim su jasno definisane uloge i odgovornosti svakog partnera - ukoliko se predlog programa podnosi u saradnji sa partnerom

Kako se aplicira?

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom i odštampanom primerku poštom preporučeno ili ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Predlozi programa dostavljaju se do utroška sredstava, a najkasnije do 02. oktobra 2023. godine, u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Nemanjina 22-26, Beograd